Dimitris Nikolaidis

Dimitris Nikolaidis

Research & Development Manager, Tiresias S.A.